SERVEIS

iGetech Innova ofereix un servei integral que cobreix tot el procés de l’obra.

 • Anàlisis del projecte:
  • Anàlisis dels requeriments de l’obra i objectius del client.
  • Proposició de millora.
  • Disseny d’un sistema d’automatització que s’adapti a les necessitats del client i que maximitzi l’estalvi energètic.
  • Preprojecte amb tots els sistemes.
  • Estudi d’integració  de tots els elements i sistemes de l’edifici o vivenda en el sistema d’automatització.
  • Valoració amb el client del preprojecte: Canvis, millores, adaptacions, etc.
 • Execució:
  • Projecte d’execució: Plànols, esquemes i diagrames.
  • Reunions amb direcció d’obra i industrials.
  • Seguiment d’obra, assistència a visites d’obra.
  • Actualització del projecte segons els canvis i evolucions de l’obra.
  • Disseny i execució dels diferents quadres i subquadres de control.
  • Integració dels diferents sistemes i suports de la climatització en el sistema d’automatització per generar un control centralitzat que faci treballar els sistemes en equip i aprofiti al màxim les seves característiques per millorar l’eficiència energètica.
  • Proves i simulacions.
  • Programació del sistema.
 • Posta en marxa:
  • Posta en marxa del sistema.
  • Implantació d’un sistema d’adquisició i anàlisis de dades.
  • Ajust fi del sistema (Fine Tunning), presencial i remotament.
  • Seguiment del sistema un cop en marxa. Anàlisis de les dades produïdes, ajustos i avaluació de possibles millores adaptades a la utilització particularitzada per l’usuari final.
  • Personalització del Web de control de l’edifici o vivenda.
  • Configuració i ajust del sistema d’enviament per mail d’alarmes tècniques.
  • Formació als usuaris.
  • Entrega de projecte As-Build i manuals. 
 • Post Instal·lació:
  • Sense molèsties, les accions es realitzen remotament des les instal·lacions d’iGetech.
  • Diàleg amb l’usuari final a fi d’optimitzar el funcionament dels sistemes:
   • Temperatura ideal de Stand-by.
   • Parar o no el sistema de clima en cas d’absència temporal.
   • Recirculació d’aigua calenta.
   • Comportament amb els termòstats, persianes, ventilació, etc.
   • Temperatura ideal d’espais sensibles, com pot ser una bodega.
   • Sistema de control d’accés  a un  edifici o vivenda
   • Etc.
  • Generació d’informes de funcionament, estalvi energètic, plans de millora, etc…
  • Canvis o adaptacions.
  • Suport a feines de manteniment o reparació:
   • Localització d’incidències.
  • Vigilància del sistema, canvis d’estació (calefacció/refrigeració).
  • Gestió dels emails d’alertes tècniques del sistema.
 • Serveis addicionals:
  • Consultors d’eficiència energètica:
  • Anàlisis i proposta de les fonts d’energia que millor s’adaptin a l’obra, client i situació geogràfica.
  • Proposta de millora d’arquitectura i mesures passives per maximitzar l’estalvi energètic: Distribució segons orientació, aïllament, vidres, aprofitament solar, renovacions d’aire, etc…
 • Coordinació d’obra (Project management):
  • Serveis de coordinació i seguiment d’obra.
  • Control pressupostari.
  • Assessorament tècnic.
  • Seguiment i coordinació d’industrials.
  • Control de qualitat de l’obra.